Ekonomický softvér KROS

ALFA plus

alfa-plusO programe ALFA plus

Program ALFA plus je nástupca úspešného a obľúbeného programu ALFA, v ktorom spracováva jednoduché účtovníctvo viac ako 31 000 firiem a živnostníkov na Slovensku. 

 

Pri vývoji programu bol kladený dôraz na ľahké a príjemné ovládanie programu. Výsledkom je moderný, rýchly a komfortný program, v ktorom je spracovanie jednoduchého účtovníctva pohodlné a príjemné.

 

Program ALFA plus je nový, moderný účtovný softvér pre každého, kto potrebuje viesť jednoduché účtovníctvo alebo zjednodušenú daňovú evidenciu, skladové hospodárstvo, alebo predávať cez registračnú podkladnicu, či fiskálny modul. Je určený pre platcov aj neplatcov DPH alebo účtovné firmy.

 

Program umožňuje spracovávať všetky dôležité ekonomické agendy: jednoduché účtovníctvo, obchod, fakturáciu, objednávky, sklad, evidenciu DPH, evidenciu majetku, vytvoriť prehľadnú knihu jázd a cestovné príkazy, evidovať poštu, vystavovať príkazy na úhradu a využívať homebanking. Samozrejmosťou je sieťové riešenie a podpora práce viacerých používateľov v jednej databáze.

 

10 dôvodov, prečo si vybrať účtovný softvér ALFA plus

 

1. Jednoduché a prehľadné ovládanieIntuitívne ovládanie, prehľadné formuláre a tabuľky, farebné odlíšenie záznamov poskytuje výrazné zvýšenie komfortu pri práci s programom. Predsa sa nechcete pozerať na šedé a nevýrazné formuláre.

 

2. Vždy aktuálna legislatívaRýchle a včasné zapracovávanie novej legislatívy do programu je samozrejmosťou. Už nemusíte nič nastavovať ručne - vždy jednoducho stiahnete novú verziu priamo z programu jedným klikom.

 

3. Spätné opravy zápisov vo všetkých evidenciáchObľúbená funkcia každého účtovníka. V ALFE plus môžete kedykoľvek opraviť záznamy, faktúry alebo daňové výkazy. Prechod účtovného roku môžete robiť koľkokrát chcete.

 

4. Desiatky funkcií, ktoré šetria časRýchle vyhľadávanie, rýchle filtre, súčtové riadky, vylepšený výber stĺpcov, ukotvovanie stĺpcov, zoskupovanie záznamov podľa vybraného stĺpca, automatické dopĺňanie textov pri písaní a dohľadávanie položiek z číselníka, automatické sťahovanie kurzového lístku, editácia tlačových zostáv - to všetko Vám pomôže pracovať rýchlo a efektívne.

 

5. Vylepšená práca s dokladmiUpravte si faktúry a doklady podľa vašich predstáv - pridajte popis, pečiatku a logo firmy. Program tiež sleduje navzájom prepojené doklady a obsahuje vylepšený systém číslovania dokladov.

 

6. Funkcia 6.-ty zmyselProgram sa „naučí", ktoré položky z číselníka najviac používate a tie ponúka prednostne. Je to rýchle a efektívne.

 

7. Prepracovaný systém kontrolNastavte si sami, ktoré kontroly majú prebehnúť a ktoré nie.

 

8. Bezpečnosť, sieť a používateliaUrčite oceníte aj vylepšený systém archivácie, prácu v sieti pre viacerých užívateľov naraz v jednej databáze alebo nastavenie prístupových práv používateľom.

 

9. Prepojenie na internetProgram sám overí dostupnosť novej verzie a ponúkne aktualizáciu. Z internetu si tiež pohodlne stiahnete aktuálny kurzový lístok.10. Moderný vzhľad a intuitívne ovládaniePráca v programe už nebude nudná. Prispôsobte si vzhľad programu pomocou desiatok farebných štýlov.

 

Moduly programu ALFA plus

 

Umožňuje evidovať a účtovať všetky typy účtovných dokladov vrátane ich úhrad v systéme jednoduchého účtovníctva. Účtovníctvo obsahuje peňažný denník, pohľadávky, záväzky, majetok, knihu jázd, cestovné príkazy, pokladnice, bankové účty, homebanking, kurzový lístok a ďalšie evidencie. Súčasťou je aj kontrola, archivácia a interné rozúčtovanie. Umožňuje viesť zjednodušené účtovanie v daňovej evidencii. Prechod do ďalšieho roka je možné urobiť opakovane a to aj vtedy, keď nie je starý rok uzatvorený.

 

Účtovníctvo obsahuje:

 

Peňažný denník: Do  peňažného  denníka  je možné pridávať  všetky  príjmové  a  výdavkové  doklady  (pokladničné  a  pohyby  na  bankových  účtoch) a tiež interné  doklady.  Doklady je možné rozúčtovať do viacerých stĺpcov v peňažnom denníku. Peňažný  denník  je previazaný  s pohľadávkami a záväzkami, s evidenciou DPH a uzávierkovými operáciami. Údaje z peňažného denníka sa prenášajú do príslušných koncoročných výkazov.Pohľadávky a záväzky: Do  týchto evidencií sa pridávajú všetky pohľadávky a záväzky voči odberateľom  a  dodávateľom, štátnym inštitúciám, poisťovniam a zamestnancom.

Majetok: Evidencia umožňuje evidovať krátkodobý a dlhodobý majetok vrátane všetkých súvisiacich pohybov. Súčasťou evidencie dlhodobého majetku je automatický výpočet daňových a účtovných odpisov, oprávok a zostatkovej ceny, so zaúčtovaním do peňažného denníka.

 

Kniha jázd a Cestovné príkazy: Evidencia umožňuje viesť knihu tuzemských a zahraničných jázd pre neobmedzený počet vlastných aj firemných vozidiel, vrátane výpočtu spotreby paliva. Súčasťou evidencie je aj automatické dopĺňanie vzdialeností a možnosť vytvárať si vzorové jazdy a automatické vytvorenie jazdy späť. Umožňuje sledovať spotrebu paliva aj pre pracovné stroje (motohodiny). Evidencia Cestovných príkazov umožňuje vystavovať a evidovať cestovné príkazy pre tuzemské aj zahraničné pracovné cesty, vrátane náhrad za spotrebu paliva a použitie vozidla.

 

Pokladnice a bankové účty: Evidencia slúži na zadefinovanie tuzemských a valutových pokladníc a tuzemských a devízových bankových účtov. Tu nájdete zoznam podporovaných bánk a služieb v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo.

 

Prehľad o firme:  Priamo v hlavnom okne programu je prehľad o dôležitých finančných ukazovateľoch firmy: o fakturácii, neuhradených pohľadávkach a záväzkoch, stave pokladníc a bankových účtov, prehľade príjmov a výdavkov alebo výške daňovej povinnosti DPH.

 

Prehľady: Prehľady poskytujú podrobnejšie informácie o finančných ukazovateľoch firmy. Pre efektívnejšie riadenie firmy je možné využiť prehľady príjmov a výdavkov, pohľadávok a záväzkov. Prehľady zobrazia predbežný výpočet dane z príjmu, saldokonta alebo zobrazenie okamžitého finančného stavu firmy.

 

Príkazy na úhradu a homebanking: Evidencia je určená na vystavovanie a evidovanie príkazov na úhradu. Tuzemské príkazy je možné vytlačiť a odovzdať do banky. Umožňuje prevodné príkazy vyexportovať  pre homebanking (elektronické bankovníctvo).Kurzový lístok: Číselník slúži na zadefinovanie kurzov mien využívaných v účtovníctve. Výhodou je aktualizácia a dopĺňanie kurzov cez internet. Kurzy môžu byť zadávané ako denné, ale aj priemerné týždenné, mesačné.

 

Došlá a odoslaná pošta: Evidencia Došlá a odoslaná pošta slúži na sledovanie prijatej a odoslanej pošty vo firme a je zároveň prepojená s evidenciou záväzkov a pohľadávok.

 

Sociálny fond, ceniny: Evidencia ponúka prehľadné zadávanie a čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu. Evidencia Ceniny umožňuje viesť ucelený prehľad o stravných lístkoch, kolkoch, poštových známkach, telefónnych kartách a ostatných ceninách.

 

Tlačové zostavy: Program ponúka široké možnosti tlače dokladov. Umožňuje do tlačových zostáv pridať aj logo firmy, podpis a pečiatku.  Program umožňuje export všetkých dokumentov do rôznych formátov (pdf, xls, xlxs, txt, gif, jpg, bmp), čím ich umožňuje jednoducho uložiť alebo zaslať emailom. Vybrané tlačové zostavy je možné editovať a prispôsobiť  si pre svoje potreby.

 

Exporty, importy: Modul podporuje import a zaúčtovanie mzdových nákladov z programu OLYMP – mzdy a personalistika. Modul tiež umožňuje import aj export údajov z registračných pokladníc. Pripravujeme: import a export údajov z inej databázy programu ALFA plus.

 

Daňové priznania (pripravujeme vofebruári 2013): Umožňuje vyplnenie a tlač daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb (DPFO typ A a B, vrátane výkazov) a dani z motorových vozidiel (DPMV) - už je k dispozícii. Priznanie je  možné podať aj elektronicky.

Evidencia umožňuje vystavovať a evidovať rôzne typy faktúr, dodacie listy a upomienky. Súčasťou je aj časť Nákup, ktorá slúži na vystavovanie objednávok a je prepojená s evidenciou pohľadávok, záväzkov, skladom a evidenciou DPH.

 

Fakturácia: Modul umožňuje vystavovanie faktúr, preddavkových faktúr, dobropisov, ťarchopisov, upomienok a dodacích listov. Na základe faktúr je možné automaticky vystavovať aj výdajky zo skladu. Fakturácia je prepojená s evidenciou pohľadávok a evidenciou DPH. Do dokladov  je možné umiestniť logo firmy, pečiatku a podpis. Na dokladoch je možné prednastaviť úvodné a záverečné texty. Pri vytvorení dokladu pomôže rýchly výber položiek, výber skladu, možnosť zadania zľavy. Na každom doklade je vidieť, s ktorými ďalšími dokladmi je prepojený. Informačné miniokná umožňujú  okamžitý prehľad o položkách na faktúre, úhrade alebo rozpise interného rozúčtovania bez nutnosti otvárať faktúru.

 

Objednávky: V module je možné vytvárať objednávky. Pri práci s objednávkami pomáha rýchly výber položiek, partnerov a možnosť prednastaviť úvodné a záverečné texty. Každú objednávku je možné sledovať podľa jej stavu vybavenia (zaevidovaná, vybavená, stornovaná). Pomocou informačných miniokien je možné získať prehľad o položkách na objednávke, obrate alebo rozpise interného rozúčtovania bez nutnosti otvárať objednávku.

 

DPH: Umožňuje viesť kompletnú evidenciu DPH, vytvorenie daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu, vrátane ich elektronického podania. Modul DPH je prepojený s peňažným denníkom, obchodom, nákupom, evidenciou pohľadávok a záväzkov, preto sa všetky záznamy nemusia zadávať ručne, ale prenášajú sa automaticky.

 

Sklad: Sklad umožňuje viesť kompletné skladové hospodárstvo malej firmy metódou oceňovania FIFO alebo priemerom. Malý sklad je obmedzený 50 skladovými kartami. Veľký sklad obsahuje neobmedzený počet skladov a skladových kariet. Skladové karty sa môžu priradiť do skupín (podľa kategórie tovaru), ktorým je možné nastaviť spoločné údaje a cenové úrovne. Cenové úrovne pracujú s 3 možnosťami tvorby cien: fixná predajná cena, priemerná cena s maržou a FIFO cena s maržou. Sklad je prepojený s elektronickými registračnými pokladnicami Elcom, fiskálnymi modulmi a tlačiarňami VAROS TRADE, umožňuje vzájomný prenos údajov a vytlačenie bločku priamo z programu. Zoznam podporovaných registračných pokladníc a fiskálnych modulov v programe ALFA plus.

 

Počet firiem (účtovníctiev): Určuje koľko firiem (účtovníctiev) je možné v programe spracovávať. Podľa typu zostavy sú to 2, 10 alebo neobmedzený počet firiem.

 

Počet inštalácií, sieť: Program umožňuje sieťové prepojenie medzi viacerými počítačmi a súčasne prácu niekoľkých používateľov v rovnakej databáze. V programe je možné definovať aj rôzne prístupové práva používateľom. Podľa typu zostavy je možné program nainštalovať na 2 alebo neobmedzený počet počítačov.

OMEGA

omegaProgram OMEGA predstavuje komplexné riešenie pre Vašu firmu v oblasti vedenia účtovnej agendy podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva, fakturácie, dlhodobého a krátkodobého majetku, cestovných príkazov, evidencie jázd a ostatných podporných evidencií.

 

Dôraz je kladený na maximálne zjednodušenie práce užívateľa a samozrejme možnosť akýchkoľvek spätných opráv v jednotlivých moduloch programu.

 

Moduly programu OMEGA podvojné účtovníctvo

 

Evidovanie a účtovanie všetkých druhov dokladov s využitím automatických vzorov a predkontácií s možnosťou účtovania v hospodárskom roku. Modul poskytuje okrem všetkých základných účtovných informácií aj finančné analýzy. Hlavný dôraz je kladený na maximálne zjednodušenie práce používateľa a samozrejme možnosť akýchkoľvek spätných opráv.

 

Obsahuje aj homebanking (Databanking SLSP). Môžete vytvárať tuzemské a zahraničné príkazy na úhradu a využiť možnosť importu bankových výpisov do Vášho účtovníctva. Všetko sa bude diať rýchlo a bez zbytočných preklepov a omylov. Kompletný zoznam podporovaných bánk (353 pdf). Umožňuje evidovať a účtovať splátkové kalendáre. V module je k dispozícii aj prehľad o firme.

 

Program vykoná kontroly saldokonta a hlavnej knihy, navrhne spôsob opravy a umožní doklad priamo v prehľade opraviť.

Vďaka tomuto modulu máte zabezpečené automatické spracovanie evidencie DPH a tlač originálneho tlačiva riadneho, opravného a dodatočného daňového priznania. Uzávierkou DPH sú spracované kompletné prehľady podľa platnej legislatívy a taktiež súhrnný výkaz DPH. Ďalej pomocou uzávierky viete automaticky preúčtovať DPH na účet vyjadrujúci vzťah s daňovým úradom.

 

Modul DPH je potrebný pre platcov DPH, ak chcú vystavovať faktúry.

V module môžete vytvoriť a následne vytlačiť daňové priznanie z príjmu právnických osôb, ktoré akceptuje daňový úrad. Niektoré údaje je možné automaticky načítať z programu.
V CRM module nájdete na jednom mieste kompletnú komunikáciu so zákazníkom, všetky telefonáty, e-maily a dokumenty. K dispozícii je úplná história predajov aj za minulé roky. V module nájdete aj kalendár s pripomienkovačom, v ktorom si môžete plánovať schôdzky, telefonáty, služobné cesty a ďalšie dôležité udalosti. Modul obsahuje aj štatistické vyhodnocovania.

 

Viac informácií o module CRM.

Máte možnosť vytvorenia neobmedzeného počtu skladov. Sklad podporuje vedenie skladovej ceny metódou FIFO alebo priemerovanou. Fakturácia a sklad sú pri výdaji tovaru prepojené. Umožní Vám ísť dočasne do mínusového stavu. Pri riadení efektívnosti zásob Vám určite pomôže sledovanie minimálnych a maximálnych zásob jednotlivých druhov tovaru. Za každý sklad získate širokú ponuku prehľadov a tlačových zostáv (napr. zisk z predaja, obratové súpisky, stav na sklade, pohyby na sklade, inventúry a ďalšie).

 

Na skladovej karte je možné zadať neobmedzené množstvo predajných cien a v prípade potreby ich môžete meniť hromadne pre zvolené skladové karty. Na skladovej karte môžete viesť ďalšie informácie (hmotnosť, dodávateľov s dodávateľskými cenami, iné vlastnosti skladových kariet, EAN, JKPOV, PLU, cudzie názvy, vložiť obrázok a ďalšie). Pre skladové karty a služby je možné zadefinovať viaceré merné jednotky a možno s nimi pracovať vo fakturácii a v pohyboch na sklade.

 

Automatické vytvorenie výkazu INTRASTAT na základe skladových pohybov.

Tento modul využijete, ak potrebujete sledovať jednotlivé položky na sklade aj pod výrobným číslom. Pri príjme na sklad a pri výdaji zo skladu bude potrebné okrem množstva zadať aj konkrétne výrobné čísla. Šarža je vlastne jedinečné výrobné číslo pre niekoľko jednotiek súčasne (séria).
Makrokarta je skladová karta, ktorá je zostavená z viacerých skladových kariet (vytváranie zostáv, súprav, kompletov). Makrokarty Vám budú pomôckou pri fakturácií a následnom vyskladňovaní. Každá makrokarta môže mať vlastnú predajnú cenu.
Umožňuje pohodlné vytváranie odberateľských faktúr, dobropisov, preddavkových faktúr, penalizačných i storno faktúr. Ďalej ponúka dodacie listy, upomienky, reklamácie a zákazkové listy. Pre urýchlenie práce je možné doklady vytvárať už z vyhotovených dokladov. Oceníte prepojenie fakturácie so skladom a účtovníctvom. Vyhotovené doklady je navyše možné vytlačiť v niekoľkých variantoch. Pre platiteľov DPH je nevyhnutný aj modul DPH.

 

Tvorba odoslaných a došlých objednávok, sledovanie vybavenia objednávok, rezervácia, automatické prepojenie so skladom a fakturáciou.

Kompletná evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku s prehľadmi o účtovných a daňových odpisoch. Obsahuje prehľadnú inventarizáciu a množstvo výstupných zostáv. Možnosť sledovania akýchkoľvek pohybov majetku. Kompletné prepojenie dlhodobého majetku s účtovníctvom.
Umožňuje evidovať jazdy pre súkromné a firemné vozidlá v tuzemsku a zahraničí. Obsahuje číselník vzdialeností, číselník náhrad za používanie vozidiel a iné.  Program podporuje jednoduché vytvorenie cestovného príkazu priamo z evidencie jázd. Umožňuje vyplniť a vytlačiť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.
Program podporuje jednoduché vytvorenie cestovného príkazu ručne, ale aj importom z knihy jázd. Program automaticky vypočíta stravné a vreckové z tuzemských a zahraničných služobných ciest.
Tento modul Vám umožní evidovať odoslanú i došlú poštu. Registratúra slúži na evidenciu dokumentov v elektronickej podobe, ktoré prichádzajú alebo odchádzajú z firmy, na evidenciu obehu dokumentov v rámci firmy aj na evidenciu vyraďovania, hodnoty a životnosti dokumentov.
Strediská: Číselník umožňuje definovať štruktúru účtovanej firmy a jej rozčlenenie na strediská.

 

Zákazky: Číselník umožňuje definovať zákazky firmy.

 

Činnosti: Číselník umožňuje evidenciu činností, ktorými sa firma zaoberá.

 

Pracovníci: Číselník si môžete naplniť zoznamom pracovníkov firmy.

 

Použitím uvedených číselníkov môžete odsledovať náklady a výnosy vašej firmy na jednotlivé strediská, konkrétne zákazky, prípadne môžete sledovať rôznu činnosť vo firme. Taktiež sa dajú sledovať náklady a výnosy na jednotlivých pracovníkov firmy.

Tento modul Vám zabezpečí aktualizáciu kurzov z ECB pomocou internetu, ale je možné napĺňať ho aj ručne. Kurzový lístok je číselník, z ktorého sa kurzy jednotlivých mien využívajú podľa potreby v celom programe.
Môže obsahovať zoznam služieb, ktoré poskytuje konkrétna firma. Cenník služieb je možné použiť pri výbere položiek do vystavovanej faktúry ako aj pri využívaní maloobchodného modulu.
Vyberte si počet používateľov, ktorí sa budú prihlasovať do programu (meno používateľa, prípadne heslo). Pri sieťovej verzii programu je nutné vybrať minimálne taký počet používateľov, aký je počet inštalácií.
Program podporuje nastavenia rôznych práv pre každého používateľa. Každý užívateľ sa prihlasuje do programu svojim menom a heslom a môže vykonávať len tie operácie, ktoré mu boli stanovené.
Umožňuje evidovať a účtovať doklady tuzemských pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh.
Umožňuje evidovať a účtovať doklady valutových pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh.
Modul Maloobchod umožňuje rýchly a nenáročný predaj v hotovosti. Výhodou je prepojenie s registračnými pokladnicami (ELCOM s.r.o.), čítačkami čiarových kódov a fiskálnymi modulmi (ELCOM s.r.o., Varos).

 

Viac informácií o maloobchode v programe OMEGA.

Tento modul ponúka možnosť viesť kompletnú agendu viacerým firmám.
Zvoľte si počet, na koľkých počítačoch budete program používať. Počet používateľov musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet inštalácií programu. Pri sieťovej verzii programu s počtom inštalácií viac ako 4 konzultujte cenník s predajcom. Pre každé pripojenie cez Terminál Server je potrebné zakúpiť inštaláciu programu.
Sieťová verzia programu umožňuje viacerým používateľom súčasne pracovať so spoločnými údajmi tej istej firmy.Program OMEGA plnohodnotne využijete aj pri prepojení Centrála – Pobočky. Je to možné buď prostredníctvom exportu a importu jednotlivých údajov, alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu cez Terminál Server pomocou internetovej siete.

 

Viac informácií o sieťových riešeniach v programe OMEGA.

 

Viac informácií o OMEGA SQL

 
 

Obchod

telefon041 5 003 167
0904 444 014

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Technická podpora

telefon041 5 003 168
0907 707 050

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pri kúpe produktov máte možnosť
platby kartou, alebo môžete
využiť  splátkový predaj.

visa2maesto-master-card1quatro1home-creditcetelem2grenke2
facebook